Adatvédelmi nyilatkozat

A Pro Road Bike Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Adatvédelmi szabályzatunkban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
 • - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • - A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések
 • - A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet
 • - Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • - A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

Az Ön által megadott adatokat a Pro Road Bike Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Pro Road Bike Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően járunk el.

A Pro Road Bike Kft. (Cg. 01-09-292329; székhely: 1149 Budapest, Egressy út 178/D ) – a továbbiakban: „Pro Road Bike Kft.” – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról. A Pro Road Bike Kft.a felhasználók és ügyfelek – a továbbiakban együttesen: „felhasználó” vagy „felhasználók” – személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok titkosságát, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A Pro Road Bike Kft.számára kiemelten fontos a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az ügyfelek információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a Pro Road Bike Kft.szolgáltatásaink minden területén, minden felhasználó számára biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése és feldolgozása során.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megtörtént az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Az adatkezelési tájékoztatóban rögzítésre kerül, hogy a Pro Road Bike Kft. milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza a felhasználók részére szóló azon tájékoztatást, amely a személyes adatok felhasználási módjára illetve, a személyes adatok megfelelő védelmének biztosítására vonatkozik.

A Pro Road Bike Kft.nem gyűjt személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyes adat fogalmát az Infotv. határozza meg.

Honlapon szereplő regisztrációs lap kitöltésével a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő feltételeket, és hozzájárul ahhoz, hogy a Pro Road Bike Kft.a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóval összhangban kezelje.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

A felhasználók adatainak kezelője a Pro Road Bike Kft. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Pro Road Bike Kft.által kezelt adatok feldolgozását olyan adatfeldolgozó szervezettel végezteti, akire a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szintén kötelezőek.Az adatkezelés célja

A Pro Road Bike Kft.a www.proroadbike.hu honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthet és tárolhat a felhasználókról, amelyeket a felhasználók önkéntesen választanak vagy adnak meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ebben az esetben az adatkezeléshez a Pro Road Bike Kft.kéri a felhasználók hozzájárulását. A felhasználók személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy a Pro Road Bike Kft.nyújtani tudja a felhasználók számára a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthesse meg termékinformációkat és ajánlatokat. A Pro Road Bike Kft.a felhasználók személyes adataikat arra is felhasználja, hogy a felhasználók érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltasson egyéb termékekről és szolgáltatásokról, illetve adataikat hasonló szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy részére átadja.

Az adatkezelés módja

A felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó által választott szolgáltatás céljából, a felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel a Pro Road Bike Kft. A Pro Road Bike Kft. által végzett adatkezelés jogalapja a felhasználó tájékozott hozzájárulása, amelyet a felhasználók a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

A Pro Road Bike Kft.a felhasználók adatait jogosult megosztani más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek a felhasználó által kért szolgáltatásokat nyújthassák a Pro Road Bike Kft.vagy a felhasználó számára (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénz ügyi szervezetek).

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 • a)         a webáruház üzemeltetőjének munkatársai;
 • b)         a kézbesítő alvállalkozó, aki a név és a címadatokat kapja meg, továbbá rendelkezésre állás esetén az e-mail címet (értesítőt küld a várható érkezésről) és a telefonszámot (értesítőt küldhet a várható érkezésről és esetleges sikertelen kézbesítés esetén egyeztetés céljából);
 • c)         a törvényben előírt hatóságok kötelező, vagy hatósági eljárás során kért adatok vonatkozásában;
 • d)         a lejárt tartozások kezelése céljából a szolgáltató jogosult a partnereinek adatait követeléskezelő partnerének átadni;
 • e)         egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Amennyiben a felhasználó hírlevél küldéséhez is hozzájárult, az e-mail címe egy külön adatbázisba kerül, melyen keresztül kizárólag a webáruház üzemeltetői kereskedelmi célú e-maileket küldhetnek ki. A hozzájárulás megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az ügyfélszolgálat segítségével is.

A Pro Road Bike Kft.jogosult, illetve köteles továbbítani és megosztani a személyes adatokat abban az esetben, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő. A Pro Road Bike Kft.szervezeti átalakulása során a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott azonos feltételek megtartása mellett a jogutód szervezet kezeli tovább, a felhasználók külön értesítése nélkül.

Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Pro Road Bike Kft.a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez a felhasználó beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. A Pro Road Bike Kft. az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A Pro Road Bike Kft. a felhasználók számára biztosítja az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, a felhasználó a Pro Road Bike Kft. által üzemeltetett weboldalon beléphet adatprofiljába, szükség szerint módosíthatja az ott tárolt adatokat, illetve kérheti adatainak törlését.

Amennyiben adattovábbítás során az adatok harmadik személy adatkezelőhöz kerülnek továbbításra, úgy az adatok törlését harmadik személy adatkezelőtől kell kérni.

A felhasználó

 • a)         tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • b)         kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • c)         kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • d)         tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A felhasználó tájékoztatását a Pro Road Bike Kft.csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A felhasználó kérelmére az Pro Road Bike Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A Pro Road Bike Kft. erre vonatkozó kérelem esetén 30 naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Pro Road Bike Kft. helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a)         a kezelése jogellenes;
 • b)         a felhasználó az adatok törlését kéri;
 • c)       az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható —‚ feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • d)         az adatkezelés célja megszűnt;
 • e)         az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy
 • f)        a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználó kijelenti, hogy az általa a Pro Road Bike Kft. részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Pro Road Bike Kft.-ét. A Pro Road Bike Kft. kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

Adatbiztonság

A Pro Road Bike Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Pro Road Bike Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a szervereken tárolt személyes adatokat védelme érdekében. A Pro Road Bike Kft. a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

A személyes adatok tárolásának időtartama A Pro Road Bike Kft. által végzett adatkezelés időtartama a felhasználó által igényelt szolgáltatások időtartamára terjed. A Pro Road Bike Kft. az adatokat mindaddig kezelheti, amíg a felhasználó, vagy jogszabály az adatkezelést meg nem tiltja.

A Pro Road Bike Kft. legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül törli az adatot. A törlési kérelem teljesítése nem érinti a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Jogorvoslat

A felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben a Pro Road Bike Kft. a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a felhasználó a Pro Road Bike Kft.-nak a döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Pro Road Bike Kft. a határidőt elmulasztja, a felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül - bírósághoz fordulhat.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató változásai

A Pro Road Bike Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja. A Pro Road Bike Kft. akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit a felhasználók előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül. Az Adatkezelési Tájékoztató változásait a Pro Road Bike Kft. a weboldalon közzéteszi illetve hírlevél formájában megküldi a felhasználóknak.

Kapcsolatfelvétel:

Az adatkezelést és weboldal üzemeltetését a Pro Road Bike Kft. végzi.

Levelezési cím: 1149 Budapest, Egressy út 178/D

E-mail cím: info@proroadbike.hu

Szellemi tulajdon 

A Pro Road Bike Kft. weboldalain, az on-line és off-line médiában megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Pro Road Bike Kft., közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Pro Road Bike Kft., közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a felhasználók és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A felhasználók által a Pro Road Bike Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban a Pro Road Bike Kft. -vel, közreműködőivel  és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Pro Road Bike Kft. ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Pro Road Bike Kft. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető. A Pro Road Bike Kft. korlátozás nélkül jogosult a felhasználók észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a felhasználók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Kijelentjük, hogy a Pro Road Bike Kft. tulajdonát képezik az oldalainkon látható dokumentumokhoz kapcsolódó jogok. A www.proroadbike.hu valamint oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatkezelési tájékoztatónkat és annak közzétett módosításait elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

TÁRHELY ÜZEMELTETÉSI ADATOK:

Multimedienagentur Bokor
Inh. Bence Bokor
Kunigundenstr. 35.
91207 Lauf 
Németország

Mail: info@pws-server.net
Web: https://pws-server.net
Tel: 0049 9123 7 01 63 65
EU Adószám: DE299398297